CV

Education

Work experience

Publications

DS-1000: A Natural and Reliable Benchmark for Data Science Code Generation

Yuhang Lai*, Chengxi Li*, Yiming Wang*, Tianyi Zhang*, Ruiqi Zhong*, Luke Zettlemoyer, Scott Wen-tau Yih, Daniel Fried, Sida Wang, Tao Yu

ICML 2023

[paper][code][website]

Query Your Model with Definitions in FrameNet: An Effective Method for Frame Semantic Role Labeling

Ce Zheng, Yiming Wang, Baobao Chang

AAAI-2023

[paper]

Award

Teaching Assistant

Service and leadership

Skills